ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

G17 Εργαστηριακές αλλά και on-line συσκευές IR, για φασματοσκοπική εκτίμηση καθαρότητας δειγμάτων ή συγκέντρωσης κάποιων συστατικών. Ο έλεγχος είναι γρήγορος και μη καταστρεπτικός και βασίζεται στη λήψη φάσματος IR από το δείγμα και στη σύγκριση του ληφθέντος φάσματος με άλλα αποθηκευμένα στη βιβλιοθήκη του λογισμικού ελέγχου. Από τη σύγκριση προκύπτουν με μαθηματικές πράξεις όλα τα χρήσιμα συμπεράσματα. Με εφαρμογές στον τομέα της Φαρμακοποιϊας, των Πετρελαιοειδών-Πετροχημικών, του Περιβάλλοντος και της Χημικής Βιομηχανίας.
 

Εργαστηριακές

On-line

METROHM