ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Η ALFA ANALYTICAL INSTRUMENTS από το 1995
δραστηριοποιείται στην προμήθεια
και στην πλήρη υποστήριξη
(τεχνική και εφαρμογών) οργάνων
και συσκευών χημικής ανάλυσης
και μέτρησης φυσικών παραμέτρων.

 

 

Αγωγιμόμετρα

Αναλυτές επιφανειών-Μετρητές ζ-δυναμικού

Αναλυτικοί ζυγοί

Αποστακτικές  συσκευές

Αυτόματη προετοιμασία και ανάλυση δείγματος

Αυτόματοι Tιτλοδότες (ποτενσιομετρικοί, θερμομετρικοί)

Αυτόματοι αναλυτές αερολυμάτων και αερίων στον ατμοσφαιρικό αέρα

Ελατότητα (ductility) σε άσφαλτο

Εργαστηριακά συστήματα παραγωγής υπερκάθαρου νερού

Ηλεκτρόδια

Ιξωδόμετρα on-line I

Ιξωδόμετρα on-line II

Ιοντικοί Χρωματογράφοι

Ιοντόμετρα

Μέτρηση οξειδωτικής σταθερότητας

Flash point και fire point

Karl Fischer συσκευές προσδιορισμού Υγρασίας  (ογκομετρικά, κουλομετρικά, με θερμική προετοιμασία)

 

Μικροϊξωδόμετρα

Όργανα ICP

Όργανα XRF

Όργανα θερμικής ανάλυσης

Πεχάμετρα

Πολαρογραφία-κυκλική και αναδιαλυτική βολταμετρία

Πρότυπα CRM (ατομική απορρόφηση, ιοντική χρωματογραφία, ICP, αγωγιμότητα)

Πρότυπα λάδια (ιξώδες, ΤΑΝ, ΤΒΝ, μέταλλα, χλώριο, σημείο ανάφλεξης, μέγεθος σωματιδίων, θείο, μεταλλο-οργανικά, biodiesel, FTIR)

Πρότυπα, αναλώσιμα, αντιδραστήρια και βοηθητικά εξαρτήματα για ICP

Πρότυπα, αναλώσιμα, αντιδραστήρια και βοηθητικά εξαρτήματα για XRF

Πυκνόμετρα φορητά, εργαστηριακά, on-line

Συνδυασμός τεχνικών (τιτλοδότηση, ιοντική χρωματογραφία, πολαρογραφία, IC-MC, combustion IC)

Συνεκτικότητα και πλαστικότητα (consistency and plasticity)

Συσκευές ανάλυσης αμινοξέων

Συσκευές Ανάλυσης Σακχάρων σε τρόφιμα

Συσκευές Ανάλυσης Συντηρητικών σε αναψυκτικά

Φασματοφωτόμετρα ορατού-υπεριώδους (UV-VIS) II