ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Η ALFA ANALYTICAL INSTRUMENTS από το 1995
δραστηριοποιείται στην προμήθεια
και στην πλήρη υποστήριξη
(τεχνική και εφαρμογών) οργάνων
και συσκευών χημικής ανάλυσης
και μέτρησης φυσικών παραμέτρων.

 

 

Αναλυτές Υφής Τροφίμων-Καλλυντικών-Φαρμάκων-Υλικών Συσκευασίας

Αυτόματοι Tιτλοδότες (ποτενσιομετρικοί, θερμομετρικοί)

Διαθλασίμετρα

Ελατότητα (ductility) σε άσφαλτο

Ηλεκτρονικές προχοϊδες-δοσομετρητές-χειροκίνητοι τιτλοδότες

Ιξωδόμετρα on-line I

Ιξωδόμετρα on-line II

Ιξωδόμετρα εργαστηριακά

Ιξωδόμετρα πετρελαιοειδών

Κλίβανοι υψηλών θερμοκρασιών

Λουτρά και συναφής εξοπλισμός για μέτρηση της πυκνότητας με εμβαπτιζόμενα υγρόμετρα-πυκνόμετρα

Λουτρά και συναφής εξοπλισμός για μέτρηση του ιξώδους με εμβαπτιζόμενα ιξωδόμετρα

Χώνευση με υψηλή θέρμανση και πίεση

Carbon residue tester κατά Conradson (συσκευή προσδιορισμού υπολειμματικού άνθρακα)

Carbon residue tester κατά Ramsbottom (συσκευή προσδιορισμού υπολειμματικού άνθρακα)

Conical Sieve Method για προσδιορισμό διαχωριζόμενου λαδιού από γράσο κατά την αποθήκευση

Copper strip tester (συσκευή διάβρωσης χάλκινου ελάσματος)

Salinity in crude oil (προσδιοριμός αλατότητας αργού πετρελαίου)

Sediment Content Tester για προσδιορισμό καθιζήσεων σε δείγματα αργού πετρελαίου και καυσίμων

 

Πεχάμετρα

Πυκνόμετρα φορητά, εργαστηριακά, on-line

Ρεόμετρα I

Ρεόμετρα II

Συνεκτικότητα και πλαστικότητα (consistency and plasticity)

Τάση ατμών

FIA για προσδιορισμό είδους υδρογονανθράκων

Flash Point Mini συσκευές σημείου ανάφλεξης

Flash point και fire point

Foam tester (συσκευή αφρισμού)

Gum content residue (προσδιοριμός υπολείμματος κόμμεος)

Herschel test για προσδιορισμό ικανότητας διαχωρισμού νερού από το δείγμα

Karl Fischer συσκευές προσδιορισμού Υγρασίας  (ογκομετρικά, κουλομετρικά, με θερμική προετοιμασία)

Near IR συσκευές εργαστηριακές και online

Oil in water

Pressure Filtration Method για προσδιορισμό διαχωριζόμενου λαδιού από γράσο κατά τη σύνθλιψη (εφαρμογή πίεσης)

Reichert tribology για προσδιορισμό ικανότητας λιπαντικών για μείωση της τριβής και της διάβρωσης

Reid vapor pressure για μέτρηση της πτητικότητας καυσίμων, διαλυτών, κλπ

Rust prevention (προσδιοριμός πρόληψης σκουριάς)