ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Η ALFA ANALYTICAL INSTRUMENTS από το 1995
δραστηριοποιείται στην προμήθεια
και στην πλήρη υποστήριξη
(τεχνική και εφαρμογών) οργάνων
και συσκευών χημικής ανάλυσης
και μέτρησης φυσικών παραμέτρων.

 

 

Αναλυτικοί ζυγοί

Αυτόματοι Tιτλοδότες (ποτενσιομετρικοί, θερμομετρικοί)

Εμβαπτιζόμενα πυκνόμετρα (υδρόμετρα)

Εργαστηριακά συστήματα παραγωγής υπερκάθαρου νερού

Ηλεκτρονικές προχοϊδες-δοσομετρητές-χειροκίνητοι τιτλοδότες

Θερμόμετρα

Ιξωδόμετρα on-line I

Ιξωδόμετρα on-line II

Ιξωδόμετρα πετρελαιοειδών

Κλίβανοι υψηλών θερμοκρασιών

Λουτρά και συναφής εξοπλισμός για μέτρηση της πυκνότητας με εμβαπτιζόμενα υγρόμετρα-πυκνόμετρα

Λουτρά και συναφής εξοπλισμός για μέτρηση του ιξώδους με εμβαπτιζόμενα ιξωδόμετρα

Μέτρηση οξειδωτικής σταθερότητας

Reichert tribology για προσδιορισμό ικανότητας λιπαντικών για μείωση της τριβής και της διάβρωσης

Reid vapor pressure για μέτρηση της πτητικότητας καυσίμων, διαλυτών, κλπ

Rust prevention (προσδιοριμός πρόληψης σκουριάς)

 

Όργανα ICP

Όργανα XRF

Όργανα αναλύσεων πετρελαιοειδών

Πεχάμετρα

Πρότυπα CRM (CFPP, cloud point, πυκνότητα, απόσταξη, στοιχειακή ανάλυση, FAME, σημείο ανάφλεξης, pour point, σημείο πήξης, X-ray)

Πρότυπα CRM (ατομική απορρόφηση, ιοντική χρωματογραφία, ICP, αγωγιμότητα)

Πρότυπα για βαθμονομήσεις (ιξώδες, σημείο ανάφλεξης, πυκνότητα, δείκτης διάθλασης, ΤΑΝ, ΤΒΝ, χρώμα, θολερότητα, αγωγιμότητα, ιοντική χρωματογραφία, COD, BOD, TOC, κλπ)

Πρότυπα λάδια (ιξώδες, ΤΑΝ, ΤΒΝ, μέταλλα, χλώριο, σημείο ανάφλεξης, μέγεθος σωματιδίων, θείο, μεταλλο-οργανικά, biodiesel, FTIR)

Πρότυπα, αναλώσιμα, αντιδραστήρια και βοηθητικά εξαρτήματα για ICP

Πρότυπα, αναλώσιμα, αντιδραστήρια και βοηθητικά εξαρτήματα για XRF

Πυκνόμετρα φορητά, εργαστηριακά, on-line

Πυριαντήρια

Τιτλοδότες με δειγματοδότες

Τιτλοδότηση at-line

Υάλινα ιξωδόμετρα

Φασματοφωτόμετρα  (Πάγκου, Φορητά)

Φούρνοι/επωαστήρες

Sediment Content Tester για προσδιορισμό καθιζήσεων σε δείγματα αργού πετρελαίου και καυσίμων

Salinity in crude oil (προσδιοριμός αλατότητας αργού πετρελαίου)

 

Χρωματόμετρα

Χώνευση με μικροκύματα

Carbon residue tester κατά Conradson (συσκευή προσδιορισμού υπολειμματικού άνθρακα)

Carbon residue tester κατά Ramsbottom (συσκευή προσδιορισμού υπολειμματικού άνθρακα)

Conical Sieve Method για προσδιορισμό διαχωριζόμενου λαδιού από γράσο κατά την αποθήκευση

Copper strip tester (συσκευή διάβρωσης χάλκινου ελάσματος)

FIA για προσδιορισμό είδους υδρογονανθράκων

Flash Point Mini συσκευές σημείου ανάφλεξης

Flash point και fire point

Foam tester (συσκευή αφρισμού)

FTIR συσκευές  ειδικές για λιπαντικά

Gum content residue (προσδιοριμός υπολείμματος κόμμεος)

Herschel test για προσδιορισμό ικανότητας διαχωρισμού νερού από το δείγμα

Karl Fischer συσκευές προσδιορισμού Υγρασίας  (ογκομετρικά, κουλομετρικά, με θερμική προετοιμασία)

Near ΙR συσκευές εργαστηριακές και online

Oil in water

Pressure Filtration Method για προσδιορισμό διαχωριζόμενου λαδιού από γράσο κατά τη σύνθλιψη (εφαρμογή πίεσης)