ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Η ALFA ANALYTICAL INSTRUMENTS από το 1995
δραστηριοποιείται στην προμήθεια
και στην πλήρη υποστήριξη
(τεχνική και εφαρμογών) οργάνων
και συσκευών χημικής ανάλυσης
και μέτρησης φυσικών παραμέτρων.

 

 

Αναλυτικοί ζυγοί

Θερμοζυγοί υψηλών θερμοκρασιών (1000 οC ) 

Κλίβανοι υψηλών θερμοκρασιών

Λουτρά και συναφής εξοπλισμός για μέτρηση της πυκνότητας με εμβαπτιζόμενα υγρόμετρα-πυκνόμετρα

Λουτρά και συναφής εξοπλισμός για μέτρηση του ιξώδους με εμβαπτιζόμενα ιξωδόμετρα

Reid vapor pressure για μέτρηση της πτητικότητας καυσίμων, διαλυτών, κλπ

Rust prevention (προσδιοριμός πρόληψης σκουριάς)

Salinity in crude oil (προσδιοριμός αλατότητας αργού πετρελαίου)

Sediment Content Tester για προσδιορισμό καθιζήσεων σε δείγματα αργού πετρελαίου και καυσίμων

Reichert tribology για προσδιορισμό ικανότητας λιπαντικών για μείωση της τριβής και της διάβρωσης

 

Όργανα θερμικής ανάλυσης

Χώνευση με υψηλή θέρμανση και πίεση

Carbon residue tester κατά Conradson (συσκευή προσδιορισμού υπολειμματικού άνθρακα)

Carbon residue tester κατά Ramsbottom (συσκευή προσδιορισμού υπολειμματικού άνθρακα)

Conical Sieve Method για προσδιορισμό διαχωριζόμενου λαδιού από γράσο κατά την αποθήκευση

Copper strip tester (συσκευή διάβρωσης χάλκινου ελάσματος)

FIA για προσδιορισμό είδους υδρογονανθράκων

Foam tester (συσκευή αφρισμού)

Gum content residue (προσδιοριμός υπολείμματος κόμμεος)

Herschel test για προσδιορισμό ικανότητας διαχωρισμού νερού από το δείγμα

Pressure Filtration Method για προσδιορισμό διαχωριζόμενου λαδιού από γράσο κατά τη σύνθλιψη (εφαρμογή πίεσης)