ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Ανεύρεση Οργάνων:

Αγωγιμόμετρα

Αλκοολόμετρα σε κρασιά-μπύρες-ποτά

Αναδευτήρες

Ανάλυση αναψυκτικών - πότων - μπύρας εργαστηριακά και on-line

Αναλυτές DNA

Αναλυτές επιφανειών-Μετρητές ζ-δυναμικού

Αναλυτές σακχάρων εργαστηριακοί

Αναλυτές σωματιδίων

Αναλυτές Υφής Τροφίμων-Καλλυντικών-Φαρμάκων-Υλικών Συσκευασίας

Αναλυτές χρώματος οθονών

Αναλυτικοί ζυγοί

Αναλώσιμα και αντιδραστήρια για ατομική απορρόφηση

Αντιδραστήρια

Αποστακτικές  συσκευές πετρελαιοειδών  

Αποστακτικές  συσκευές κρασιών, Kjeldahl

Αυτόματη προετοιμασία και ανάλυση δείγματος για COD, BOD

Αυτόματοι Tιτλοδότες (ποτενσιομετρικοί, θερμομετρικοί)

Αυτόματοι αναλυτές αερολυμάτων και αερίων στον ατμοσφαιρικό αέρα

Αυτόματοι αραιωτές-δοσομετρητές

Βιομηχανικοί ζυγοί

Διαθλασίμετρα εργαστηριακά κ' on-line

Διαχωριστές δειγμάτων

Δυναμικοί μηχανικοί αναλυτές (DMA)

Ελατότητα (ductility) σε άσφαλτο

Εμβαπτιζόμενα πυκνόμετρα (υδρόμετρα)

Εξαρτήματα για συστήματα εκπομπής τόξου

Επωαστικοί κλίβανοι

Εργαστηριακά θολερόμετρα για μπύρες

Εργαστηριακά συστήματα παραγωγής υπερκάθαρου νερού

Εργαστηριακοί μετρητές άλγης και ολικής χλωροφύλλης

Εργαστηριακοί μετρητές σωματιδίων

Ηλεκτρόδια

Ηλεκτρονικές προχοϊδες-δοσομετρητές-χειροκίνητοι τιτλοδότες

Θάλαμοι ψύξης πλάσματος

Θερμοζυγοί προσδιορισμού στερεού υπολείμματος, υγρασίας

Θερμοζυγοί υψηλών θερμοκρασιών (1000 οC ) Thermogravimetry

Θερμόμετρα γυάλινα

Θερμόμετρα υψηλής ακρίβειας

Θολερόμετρα

Ιξωδόμετρα on-line I

Ιξωδόμετρα on-line II

Ιξωδόμετρα εργαστηριακά

Ιξωδόμετρα πετρελαιοειδών

Ιοντικοί Χρωματογράφοι

Ιοντόμετρα

Κλίβανοι υψηλών θερμοκρασιών

Κλιματικοί θάλαμοι

Λουτρά θερμοστάτησης με εξωτερικό κυκλοφορητή

Μέτρηση οξειδωτικής σταθερότητας

Μετρητές CO2 και O2 εργαστηριακοί, on-line

Μετρητές Krebs Unit

Μετρητές πάχους στοιβάδας επικαλύψεων

Μετρητές πεδίου ειδών άλγης, κυανοβακτηρίων και ολικής χλωροφύλλης

Μετρητές πεδίου φθορισμού φυτοβένθους

Μετρητές ποιότητας ballast water πλοίων

Μετρητές ροής στερεών τύπου πούδρας

Μετρητές λαμπρότητας

Μετρητές λαμπρότητας-χρώματος

Μετρητές φωτεινότητας

Μετρητές φωτεινότητας-χρώματος

Μετρητές χλωροφύλλης

Μηχανές για παγάκια

 

 

 

Μικροϊξωδόμετρα

Μύλοι-σπαστήρες

Ξήρανση - εκχύλιση - συμπύκνωση με μικροκύματα

Όργανα αναλύσεων πετρελαιοειδών

Όργανα θερμικής ανάλυσης

Οργανικά πρόσθετα σε ηλεκτρολυτικά μπάνια

Οργανική σύνθεση με μικροκύματα

Πεχάμετρα

Πληρωτικά λουτρών

Πολαρογραφία-κυκλική και αναδιαλυτική βολταμετρία

Πολωσίμετρα εργαστηριακά κ' on-line

Πρέσσες

Πρότυπα CRM (CFPP, cloud point, πυκνότητα, απόσταξη, στοιχειακή ανάλυση, FAME, σημείο ανάφλεξης, pour point, σημείο πήξης, X-ray)

Πρότυπα CRM (ατομική απορρόφηση, ιοντική χρωματογραφία, ICP, αγωγιμότητα)

Πρότυπα για βαθμονομήσεις (ιξώδες, σημείο ανάφλεξης, πυκνότητα, δείκτης διάθλασης, ΤΑΝ, ΤΒΝ, χρώμα, θολερότητα, αγωγιμότητα, ιοντική χρωματογραφία, COD, BOD, TOC, κλπ)

Πρότυπα ιξώδους-ρεομετρίας

Πρότυπα λάδια (ιξώδες, ΤΑΝ, ΤΒΝ, μέταλλα, χλώριο, σημείο ανάφλεξης, μέγεθος σωματιδίων, θείο, μεταλλο-οργανικά, biodiesel, FTIR)

Πρότυπα σταθμά

Πρότυπα, αναλώσιμα, αντιδραστήρια και βοηθητικά εξαρτήματα για ICP

Πρότυπα, αναλώσιμα, αντιδραστήρια και βοηθητικά εξαρτήματα για XRF

Πυκνόμετρα φορητά, εργαστηριακά, on-line

Πυριαντήρια

Ρεόμετρα I

Ρεόμετρα II

Ρομποτικά συστήματα custom made

Συνδυασμός οργάνων (πολυπαραμετρικές μετρήσεις)

Συνδυασμός τεχνικών (τιτλοδότηση, ιοντική χρωματογραφία, πολαρογραφία, IC-MS, combustion IC)

Συνεκτικότητα και πλαστικότητα (consistency and plasticity)

Συσκευές ανάλυσης αμινοξέων

Συσκευές Ανάλυσης Σακχάρων σε τρόφιμα

Συστήματα παραγωγής υπερκάθαρου νερού για νοσοκομειακούς αναλυτές

Συστήματα παραγωγής υπερκάθαρου νερού για παραγωγή

Σωληνωτοί φούρνοι

Τάση ατμών εργαστηριακές και on-line

Τιτλοδότες με δειγματοδότες

Τιτλοδότηση at-line

Τοξικόμετρα νερού on-line (Daphnia & ToxProtect)

Τοξικόμετρα νερού on-line (μετρητές άλγης)

Τριβόμετρα

Υάλινα ιξωδόμετρα

Υδατόλουτρα

Υπερκαταψύκτες

Υπερφυγόκεντροι

Φασματοφωτόμετρα μικροπλακών

Φασματοφωτόμετρα-Χρωματόμετρα  (Πάγκου, Φορητά)

Φασματοφωτόμετρα ορατού-υπεριώδους (UV-VIS) II

Φούρνοι ειδικών κατασκευών

Φούρνοι/επωαστήρες

Φυγόκεντροι

Φορητοί μετρητές σωματιδίων

Χημικά-αντιδραστήρια για BOD, COD

Χρωματόμετρα φορητά

Χρωματόμετρα ζάχαρης

Χώνευση δειγμάτων για COD

Χώνευση με μικροκύματα

Χώνευση με υψηλή θέρμανση και πίεση

Χώνευση-προετοιμασία δειγμάτων με ακτινοβλία UV

Ψυγεία εργαστηριακά

Ψυγεία για αίμα

Ψυχόμενες τράπεζες αίματος

Ψυχόμενοι Υπερφυγόκεντροι

 

 

ASTM υαλικά με εφαρμογές στα πετρελαιοειδή

CFPP

Colour Readers

Flash Point Mini συσκευές σημείου ανάφλεξης

Flash point και fire point

Foam tester (συσκευή αφρισμού)

FTIR συσκευές  ειδικές για λιπαντικά

FTIR συσκευές  ειδικές για πετρελαιοειδή  

Gel documentation systems

Gloss meters (μετρητές στιλπνότητας)

Gum content residue (προσδιορισμός υπολείμματος κόμμεος)

Herschel test για προσδιορισμό ικανότητας διαχωρισμού νερού από το δείγμα

Indentation Testers

Karl Fischer αναλυτές υγρασίας  σε αέρια

Karl Fischer συσκευές προσδιορισμού Υγρασίας  (ογκομετρικά, κουλομετρικά, με θερμική προετοιμασία)

Near IR συσκευές εργαστηριακές και on-line

Non-contact 3D Digitizer

Oil in water

On-line μετρητές COD

On-line μετρητές pH/αγωγιμότητας

On-line μετρητές αζώτου, φωσφώρου, αμμωνίας

On-line μετρητές άλγης και ολικής χλωροφύλλης

On-line μετρητές θολερότητας

On-line μετρητές συγκέντρωσης με χρώμα ή UV

On-line μετρητές σωματιδίων

On-line μετρητές χρώματος

RAMAN (Φορητές Φασματοσκοπικές Συσκευές)

RANCIMAT (Συσκευές Εκτίμησης Οξειδωτικής Σταθερότητας Λαδιών-Biodiesel)

Reference Photovoltaic cells

Scratch Testers

Small-angle X-ray scattering - Nanostructure συστήματα έρευνας

Solid phase extraction

Spectro densitometers

Spectro radiometers

Temperature forcing system

THERMOMAT (Συσκευές Εκτίμησης Οξειδωτικής Σταθερότητας PVC)

TOC analyzers on-line (αναλυτές ολικού οργανικού άνθρακα)