ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Αγωγιμόμετρα

Μετρητές ζ-δυναμικού

Αναλυτές υδραργύρου

Αναλυτές Υφής Τροφίμων-Καλλυντικών-Φαρμάκων-Υλικών Συσκευασίας

Αναλυτικοί ζυγοί

Αντιδραστήρια

Ατομικές απορροφήσεις ContrAA συνεχούς πηγής

Ατομικές απορροφήσεις φλόγας-φούρνου γραφίτη

Αυτόματη προετοιμασία και ανάλυση δείγματος

Αυτόματοι Tιτλοδότες (ποτενσιομετρικοί, θερμομετρικοί)

Δυναμικοί μηχανικοί αναλυτές (DMA)

Εμβαπτιζόμενα πυκνόμετρα (υδρόμετρα)

Εργαστηριακά συστήματα παραγωγής υπερκάθαρου νερού

Θερμοζυγοί προσδιορισμού στερεού υπολείματος, υγρασίας

Θερμόμετρα

Ιξωδόμετρα on-line I

Ιξωδόμετρα on-line II

Συνδυασμός τεχνικών (τιτλοδότηση, ιοντική χρωματογραφία, πολαρογραφία, IC-MC, combustion IC)

Κλίβανοι υψηλών θερμοκρασιών

Ιξωδόμετρα εργαστηριακά

Ιοντικοί Χρωματογράφοι

 

Όργανα ICP

Όργανα XRF

Όργανα αναλύσεων πετρελαιοειδών

Όργανα θερμικής ανάλυσης

Οργανικά πρόσθετα σε ηλεκτρολυτικά μπάνια

Πεχάμετρα

Πληρωτικά λουτρών

Πολαρογραφία-κυκλική και αναδιαλυτική βολταμετρία

Πρότυπα CRM (CFPP, cloud point, πυκνότητα, απόσταξη, στοιχειακή ανάλυση, FAME, σημείο ανάφλεξης, pour point, σημείο πήξης, X-ray)

Πρότυπα CRM (ατομική απορρόφηση, ιοντική χρωματογραφία, ICP, αγωγιμότητα)

Πρότυπα για βαθμονομήσεις (ιξώδες, σημείο ανάφλεξης, πυκνότητα, δείκτης διάθλασης, ΤΑΝ, ΤΒΝ, χρώμα, θολερότητα, αγωγιμότητα, ιοντική χρωματογραφία, COD, BOD, TOC, κλπ)

Πρότυπα λάδια (ιξώδες, ΤΑΝ, ΤΒΝ, μέταλλα, χλώριο, σημείο ανάφλεξης, μέγεθος σωματιδίων, θείο, μεταλλο-οργανικά, biodiesel, FTIR)

Πρότυπα, αναλώσιμα, αντιδραστήρια και βοηθητικά εξαρτήματα για ICP

Πρότυπα, αναλώσιμα, αντιδραστήρια και βοηθητικά εξαρτήματα για XRF

Πυριαντήρια

Ρεόμετρα I

Ρεόμετρα II

Στοιχειακοί αναλυτές S, N, C, Cl

 

Χρωματόμετρα

Χώνευση με μικροκύματα

ASTM υαλικά με εφαρμογές στα πετρελαιοειδή

Colour Readers

Flash Point Mini συσκευές σημείου ανάφλεξης

FTIR συσκευές  ειδικές για λιπαντικά

Gloss meters (μετρητές στιλπνότητας)

ICP-OES

Karl Fischer συσκευές προσδιορισμού Υγρασίας  (ογκομετρικά, κουλομετρικά, με θερμική προετοιμασία)

Oil in water

RANCIMAT (Συσκευές Εκτίμησης Οξειδωτικής Σταθερότητας Λαδιών-Biodiesel)

TOC analyzers on-line (αναλυτές ολικού οργανικού άνθρακα)

TOC-TIC-TC-NPOC (total organic carbon) και TNb (αζώτου)

Σωληνωτοί φούρνοι

Τιτλοδότες με δειγματοδότες

Τιτλοδότηση at-line

Υάλινα ιξωδόμετρα

Φασματοφωτόμετρα  (Πάγκου, Φορητά)

Φασματοφωτόμετρα ορατού-υπεριώδους (UV-VIS) I

Φασματοφωτόμετρα ορατού-υπεριώδους (UV-VIS) II

Φούρνοι ειδικών κατασκευών

Φούρνοι/επωαστήρες