ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Λουτρά και συναφής εξοπλισμός για μέτρηση της πυκνότητας με εμβαπτιζόμενα υγρόμετρα-πυκνόμετρα

Λουτρά και συναφής εξοπλισμός για μέτρηση του ιξώδους με εμβαπτιζόμενα ιξωδόμετρα

Carbon residue tester κατά Conradson (συσκευή προσδιορισμού υπολειμματικού άνθρακα)

Carbon residue tester κατά Ramsbottom (συσκευή προσδιορισμού υπολειμματικού άνθρακα)

Conical Sieve Method για προσδιορισμό διαχωριζόμενου λαδιού από γράσο κατά την αποθήκευση

Copper strip tester (συσκευή διάβρωσης χάλκινου ελάσματος)

FIA για προσδιορισμό είδους υδρογονανθράκων

Foam tester (συσκευή αφρισμού)

Gum content residue (προσδιοριμός υπολείμματος κόμμεος)

Near IR συσκευές εργαστηριακές και online

Τάση ατμών

Salinity in crude oil (προσδιοριμός αλατότητας αργού πετρελαίου)

Rust prevention (προσδιοριμός πρόληψης σκουριάς)

Reid vapor pressure για μέτρηση της πτητικότητας καυσίμων, διαλυτών, κλπ

Pressure Filtration Method για προσδιορισμό διαχωριζόμενου λαδιού από γράσο κατά τη σύνθλιψη (εφαρμογή πίεσης)

Πυκνόμετρα φορητά, εργαστηριακά, on-line

Karl Fischer αναλυτές υγρασίας  σε αέρια

Herschel test για προσδιορισμό ικανότητας διαχωρισμού νερού από το δείγμα

Sediment Content Tester για προσδιορισμό καθιζήσεων σε δείγματα αργού πετρελαίου και καυσίμων

Reichert tribology για προσδιορισμό ικανότητας λιπαντικών για μείωση της τριβής και της διάβρωσης