ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Αναλυτικοί ζυγοί

Αποστακτικές  συσκευές

Αυτόματοι Tιτλοδότες (ποτενσιομετρικοί, θερμομετρικοί)

Εμβαπτιζόμενα πυκνόμετρα (υδρόμετρα)

Εργαστηριακά συστήματα παραγωγής υπερκάθαρου νερού

Ηλεκτρόδια

Ηλεκτρονικές προχοϊδες-δοσομετρητές-χειροκίνητοι τιτλοδότες

Θερμόμετρα

Ιξωδόμετρα πετρελαιοειδών

Κλίβανοι υψηλών θερμοκρασιών

Λουτρά και συναφής εξοπλισμός για μέτρηση της πυκνότητας με εμβαπτιζόμενα υγρόμετρα-πυκνόμετρα

Λουτρά και συναφής εξοπλισμός για μέτρηση του ιξώδους με εμβαπτιζόμενα ιξωδόμετρα

Μέτρηση οξειδωτικής σταθερότητας

Reid vapor pressure για μέτρηση της πτητικότητας καυσίμων, διαλυτών, κλπ

Rust prevention (προσδιοριμός πρόληψης σκουριάς)

Reichert tribology για προσδιορισμό ικανότητας λιπαντικών για μείωση της τριβής και της διάβρωσης

 

Όργανα ICP

Όργανα XRF

Όργανα αναλύσεων πετρελαιοειδών

Πεχάμετρα

Πρότυπα CRM (CFPP, cloud point, πυκνότητα, απόσταξη, στοιχειακή ανάλυση, FAME, σημείο ανάφλεξης, pour point, σημείο πήξης, X-ray)

Πρότυπα CRM (ατομική απορρόφηση, ιοντική χρωματογραφία, ICP, αγωγιμότητα)

Πρότυπα για βαθμονομήσεις (ιξώδες, σημείο ανάφλεξης, πυκνότητα, δείκτης διάθλασης, ΤΑΝ, ΤΒΝ, χρώμα, θολερότητα, αγωγιμότητα, ιοντική χρωματογραφία, COD, BOD, TOC, κλπ)

Πρότυπα, αναλώσιμα, αντιδραστήρια και βοηθητικά εξαρτήματα για ICP

Πρότυπα, αναλώσιμα, αντιδραστήρια και βοηθητικά εξαρτήματα για XRF

Πυκνόμετρα φορητά, εργαστηριακά, on-line

Πυριαντήρια

Τάση ατμών

Τιτλοδότες με δειγματοδότες

Τιτλοδότηση at-line

Υάλινα ιξωδόμετρα

Φούρνοι/επωαστήρες

Φυγόκεντροι

On-line μετρητές θολερότητας

On-line μετρητές συγκέντρωσης με χρώμα ή UV

Pressure Filtration Method για προσδιορισμό διαχωριζόμενου λαδιού από γράσο κατά τη σύνθλιψη (εφαρμογή πίεσης)

 

ASTM υαλικά με εφαρμογές στα πετρελαιοειδή

Carbon residue tester κατά Conradson (συσκευή προσδιορισμού υπολειμματικού άνθρακα)

Carbon residue tester κατά Ramsbottom (συσκευή προσδιορισμού υπολειμματικού άνθρακα)

CFPP

Conical Sieve Method για προσδιορισμό διαχωριζόμενου λαδιού από γράσο κατά την αποθήκευση

Copper strip tester (συσκευή διάβρωσης χάλκινου ελάσματος)

FIA για προσδιορισμό είδους υδρογονανθράκων

Flash Point Mini συσκευές σημείου ανάφλεξης

Flash point και fire point

Foam tester (συσκευή αφρισμού)

FTIR συσκευές  ειδικές για πετρελαιοειδή

Gum content residue (προσδιοριμός υπολείμματος κόμμεος)

Herschel test για προσδιορισμό ικανότητας διαχωρισμού νερού από το δείγμα

Karl Fischer συσκευές προσδιορισμού Υγρασίας  (ογκομετρικά, κουλομετρικά, με θερμική προετοιμασία)

Near IR συσκευές εργαστηριακές και online

Oil in water

Salinity in crude oil (προσδιοριμός αλατότητας αργού πετρελαίου)

Sediment Content Tester για προσδιορισμό καθιζήσεων σε δείγματα αργού πετρελαίου και καυσίμων