ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Αγωγιμόμετρα

Αναλυτές υδραργύρου

Αναλυτικοί ζυγοί

Ατομικές απορροφήσεις ContrAA συνεχούς πηγής

Ατομικές απορροφήσεις φλόγας-φούρνου γραφίτη

Αυτόματοι Tιτλοδότες (ποτενσιομετρικοί, θερμομετρικοί)

Εργαστηριακά συστήματα παραγωγής υπερκάθαρου νερού

Εργαστηριακοί μετρητές άλγης και ολικής χλωροφύλλης

Ηλεκτρόδια

Ηλεκτρονικές προχοϊδες-δοσομετρητές-χειροκίνητοι τιτλοδότες

Ιοντικοί Χρωματογράφοι

Ιοντόμετρα

Χώνευση-προετοιμασία δειγμάτων με ακτινοβλία UV

AOX-EOX (αναλυτές αλογονιδίων)

ICP-OES

TOC-TIC-TC-NPOC (total organic carbon) και TNb (αζώτου)

 

Πεχάμετρα

Πολαρογραφία-κυκλική και αναδιαλυτική βολταμετρία

Πρότυπα CRM (ατομική απορρόφηση, ιοντική χρωματογραφία, ICP, αγωγιμότητα)

Πυριαντήρια

Συνδυασμός τεχνικών (τιτλοδότηση, ιοντική χρωματογραφία, πολαρογραφία, IC-MC, combustion IC)

Τιτλοδότες με δειγματοδότες

Τιτλοδότηση at-line

Τοξικόμετρα νερού on line (Daphnia & fish)

Τοξικόμετρα νερού on line (μετρητής άλγης)

Φασματοφωτόμετρα ορατού-υπεριώδους (UV-VIS) I

Φασματοφωτόμετρα ορατού-υπεριώδους (UV-VIS) II

Φούρνοι/επωαστήρες

On-line μετρητές άλγης και ολικής χλωροφύλλης

On-line μετρητές θολερότητας

On-line μετρητές συγκέντρωσης με χρώμα ή UV

TOC analyzers on-line (αναλυτές ολικού οργανικού άνθρακα)