ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Αγωγιμόμετρα

Αναλυτές επιφανειών-Μετρητές ζ-δυναμικού

Αναλυτές Υφής Τροφίμων-Καλλυντικών-Φαρμάκων-Υλικών Συσκευασίας

Αναλυτές χρώματος

Αναλυτικοί ζυγοί

Αυτόματοι Tιτλοδότες (ποτενσιομετρικοί, θερμομετρικοί)

Δυναμικοί μηχανικοί αναλυτές (DMA)

Εργαστηριακά συστήματα παραγωγής υπερκάθαρου νερού

Ηλεκτρόδια

Θερμοζυγοί προσδιορισμού στερεού υπολείματος, υγρασίας

Ιξωδόμετρα εργαστηριακά

Ιοντόμετρα

Λουτρά θερμοστάτησης με εξωτερικό κυκλοφορητή

Μέτρηση οξειδωτικής σταθερότητας

Karl Fischer συσκευές προσδιορισμού Υγρασίας  (ογκομετρικά, κουλομετρικά, με θερμική προετοιμασία)

Non-contact 3D Digitizer

Small-angle X-ray scattering - Nanostructure συστήματα έρευνας

Spectrodensitometers

Spectroradiometers

Sunlight Spectroradiometers

Colour Readers

Gloss meters (μετρητές στιλπνότητας)

 

Μετρητές ροής στερεών τύπου πούδρας

Μετρητές Φωταύγειας

Μετρητές φωταύγειας - χρώματος

Μετρητές φωτεινότητας

Μετρητές φωτεινότητας-χρώματος

Όργανα ICP

Όργανα XRF

Όργανα θερμικής ανάλυσης

Οργανική σύνθεση με μικροκύματα

Πεχάμετρα

Πολαρογραφία-κυκλική και αναδιαλυτική βολταμετρία

Πρότυπα ιξώδους ρεομετρίας

Πρότυπα, αναλώσιμα, αντιδραστήρια και βοηθητικά εξαρτήματα για ICP

Πρότυπα, αναλώσιμα, αντιδραστήρια και βοηθητικά εξαρτήματα για XRF

Πυριαντήρια

Ρεόμετρα I

Ρεόμετρα II

Φασματοφωτόμετρα  (Πάγκου, Φορητά)

Φασματοφωτόμετρα ορατού-υπεριώδους (UV-VIS) I

Φασματοφωτόμετρα ορατού-υπεριώδους (UV-VIS) II

Φούρνοι/επωαστήρες

Χρωματόμετρα

Χώνευση με μικροκύματα